Mange virksomheder oplever, at man på et eller andet tidspunkt ender med ikke at føre en retssag, selvom de egentlig gerne ville. Typisk fordi man føler sig krænket, men hvor omkostningerne til at føre en retssag ikke står mål med det resultat, der kan opnås. Det kan f.eks. dreje sig om

– en kunde, der ikke betaler,

– en virksomhed, der ikke har fået det produkt, de betalte for, og som vil have penge tilbage

– en virksomhed, der bliver krænket af en anden, f.eks. produktefterligning (det kan også være lidt for meget copy/paste af indhold fra ens egen hjemmeside – bille-der/webshop/beskrivelser/andet)

– noget mere privat, som når en husejer, er træt af, at grenene på naboens træ rækker ind over hækken

Egentlig er vi i vores virksomhed som udgangspunkt imod førelse af retssager, men omvendt duer det selvfølgelig ikke, at man altid vender den anden kind til.

Årsagen til, at en sag ikke bliver ført, er ofte, at det ikke kan betale sig i advokatomkostninger i forhold til sagens ”genstand”, dvs. den økonomiske værdi.

Mange advokater tager typisk tager et sted mellem kr. 1.500 – 2.500 + moms pr. time. Med alle de procedurer, der er i forbindelse med en retssag, kan en advokat nemt bruge mellem 20-40 timer på en retssag. Eller endnu mere, afhængig af sagens type og værdi. Drejer sagen sig f.eks. om kr. 20.000, som kunden ikke betaler fordi man er uenig om det arbejde, der er udført, hænger sagen sjældent sammen økonomisk, hvis en advokat skal føre sagen i Retten.

Vidste du, at man kan føre sin egen retssag – uden brug af advokater? Det kan man!

Folketinget vedtog i 2007, at der i Retsplejeloven skulle indføres et kapitel 39 om behandling af sager om voresdre krav (”småsager”).

 

Rets-pleje-loven er den lov, der regulerer, hvordan retssager forløber og føres – dvs. hvordan retten plejes (ens retsstilling). Folketinget ønskede blandt andet at gøre det muligt for dem, der ikke ønsker – eller ikke har muligheden for – at bruge omkostninger på en advokat, at føre sin egen sag ved Retten.

 

Et rigtig godt initiativ, som man kun kan bifalde!

Desværre virker det som om kun de færreste, reelt kender til småsags-processen (som den kaldes), og derfor ikke forfølger det krav, som man mener at have.

Det er ærgerligt, for det gør måske, at man mister et krav, som man faktisk havde.

Derfor vil vi gerne slå et slag for, at man er opmærksom på småsagsprocessen, hvis man kommer i den (trælse) situation, at man får brug for at føre en retssag.

 

Hvad er småsagsprocessen

Småsagsprocessen medfører:

  • At retten hjælper med grundig vejledning og assistance til parter, som ikke repræsenteres af en advokat.
  • At man kan få behandlet en sag om voresdre krav på en lettere måde med færre omkostninger.

Vejledningen gives af Retten under sagens forberedelse, typisk en retssekretær eller en dommer. Du kan henvende dig til retten personligt, telefonisk, ved brev eller mail.

 

I hvilke sager kan småsagsprocessen anvendes

Småsagsprocessen er tiltænkt sager, hvor kravet er højst 50.000 kr. I sager, hvor kravet overstiger 50.000 kr., kan parterne aftale, at sagen skal behandles i småsagsprocessen

Sagen behøver hverken at dreje sig om et krav på udbetaling af penge, eller et andet krav, der kan opgøres økonomisk. Sagen kan godt dreje sig om en genstand, som ikke har nogen økonomisk værdi

 

Hvordan gør man

Man anlægger en sag i småsagsprocessen ved, at sagsøger udfylder en stævningsblanket til retten. Når sagsøgte har afleveret en svarblanket, hjælper retten med forberedelsen af sagen.

Undervejs vil der være færre retsmøder end i alvoresdelige retssager, fordi rettens forberedelse af sagen som hovedregel skal ske på baggrund af skriftligt materiale.

Henvendelse sker til den ret, som har kompetence til at behandle sagen. Det vil normalt være ved den ret, hvor den, man sagsøger, bor.

 

Hvad koster det

For sager i småsagsprocessen er der en fast lav retsafgift på 500 kr. Den tabende part skal (også i småsagsprocessen) erstatte de udgifter, modparten er blevet påført. Man kan dog kun få erstattet en begrænset del af udgifterne til advokatbistand i sager om krav, der har en økonomisk værdi på under 10.000 kr.

De omkostninger, man kan pålægges at betale til den vindende part (dvs. hvis du taber sagen) beregnes efter nogle skøn, som Retten fastlægger ved sagens endelige afgørelse. Vores erfaring er, at sagsomkostningerne sædvanligvis er i følgende niveau:

Ved sager op til kr. 5.000 i værdi: Kr. 1.500 ekskl. moms

Ved sager op til kr. 10.000 i værdi: Kr. 2.500 ekskl. moms

Ved sager op til kr. 50.000 i værdi: I intervallet kr. 7.500 – 15.000 ekskl. moms

Hertil kommer de udgifter, der f.eks. har været til at føre syn og skøn, som kan være relativt dyrt (udgifterne til en sagkyndig, f.eks. til at udtale sig om tømrerarbejde er udført korrekt eller ej). I mange sager vil det dog ikke være nødvendigt med syn og skøn, så denne omkostning risikerer man ikke.

Selvom sagsomkostningerne er meget lave i småsager, skal man have for øje, at der er en økonomisk risiko ved at anlægge en retssag. Det er ikke gratis. Taksterne kan også være anderledes end det anførte, men ikke i samme omfang, som hvis sagen ikke var anlagt under småsagsprocessen.

De forventede, konkrete, omkostninger kan man drøfte med Retten inden man anlægger sag, så man har overblik over omkostningerne.

 

Afsluttende (næsten)

Vi håber ikke, at du nu bruger anledningen til at stævne til højre og venstre! 🙂 Faktisk håber vi, at du aldrig får brug for at føre en retssag, for de færreste synes det er sjovt at være en del af!

Men vi håber, at mit indlæg har gjort dig klar over, at der i visse situationer er en billigere måde end den sædvanlige, hvor advokater skal ”ind over”, hvis man er så uheldig at være havnet i en tvist, og en retssag er sidste udvej. Eller hvis du kender nogen, der er havnet i den situation. Der er småsagsprocessen en rigtig god måde til at få prøvet sit krav uden at skulle frygte dyre advokatomkostninger.

 

Mere læsestof

Er du blevet nysgerrig på småsagsprocessen, kan du læse mere om her:

http://www.domstol.dk/om/reform/Indholdsreformerne/smaasagsproces/Pages/default.aspx

Vil du læse mere om, de parametre, som sagsomkostningerne fastsættes ud fra, kan du kontakte Retten eller læse denne PDF om sagsomkostninger (side 2 nederst og frem): http://www.domstol.dk/oestrelandsret/Taksterogsalaeer/Documents/Sagsomkostninger%20i%20småsager.pdf

 

Bonusinfo til virksomheder

Langt de fleste private personer er dækket af en retshjælpsforsikring på deres private indboforsikring. Det betyder, at man kan få dækning til sagsomkostninger, hvis man vil føre en retssag vedr. private forhold (f.eks. dårligt tømrerarbejde).

Hvad mange ikke ved, er, at det samme kan opnås for virksomheder, således at man – mere risikofrit – kan forfølge de krav, man mener at have ved at anlægge en retssag. Hvis du er en virksomhed, kan du evt. kontakte dit forsikringsselskab for at høre mere om priser og dækning.