Privatlivspolitik (til brug på virksomhedens hjemmeside)

DKK449,00

Alle virksomheder skal orientere de personer, som virksomheden behandler persondata om, om deres rettigheder. Det følger blandt andet af Persondataforordningens Artikel 13 og 14.

For langt de fleste virksomheder kan orienteringen inddeles i de oplysninger, som virksomheden skal give til medarbejdere og de oplysninger, som virksomheden skal give til omverdenen som f.eks. kunder, leverandører, samarbejdspartnere osv.

Der er ikke krav til præcist hvordan det sker, men det smarteste er typisk, at virksomheden stiller oplysningerne til rådighed via virksomhedens hjemmeside.

Dokumentet indeholder de oplysninger, som virksomheden skal stille rådighed for at opfylde oplysningspligten over for omverdenen.

For at gøre arbejdet overskueligt, er dokumentet inddelt i felter, der kan ”foldes ud”, så virksomheden nemt kan tilrette til egne forhold og kopiere ind på virksomhedens egen hjemmeside.

LÆS YDERLIGERE BESKRIVELSE NEDENFOR

Varenummer (SKU): 003 Kategori:

Beskrivelse

Dokumentet indeholder talrige muligheder, så virksomheden nemt kan udvælge og tilpasse oplysningerne til de konkrete forhold, f.eks.

 • Hvordan virksomheden indsamler persondata
 • Hvornår virksomheden sletter persondataene
 • Hvordan virksomheden overvåger, at der stadig er grundlag for at opbevare persondataene og ellers sletter dem
 • Hvilke rettigheder personerne har
 • Hvordan persondataene opbevares
 • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger, virksomheden har implementeret

Hvis virksomheden samtidig overholder pligten til at orientere medarbejderne om deres lovmæssige rettigheder, overholder virksomheden oplysningspligten i Persondataforordningen.

Dette kan eksempelvis ske via skabelonen ”Persondatapolitik”).

Herunder kan du se Persondataforordningens Artikel 13 og 14, hvor reglerne om oplysningspligt blandt andet findes.

Artikel 13

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede

 1. Hvis personoplysninger om en registreret indsamles hos den registrerede, giver den dataansvarlige på det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles, den registrerede alle følgende oplysninger:a) identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle repræsentantb) kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiverc) formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, og retsgrundlaget for behandlingend) de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)e) eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
 1. f) hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, og om hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, litra h), henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.
 1. Ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, giver den dataansvarlige på det tidspunkt, hvor personoplysningerne indsamles, den registrerede følgende yderligere oplysninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling:a) det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrumb) retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitetc) når behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning herafd) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighede) om meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt eller et krav i henhold til en kontrakt eller et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, samt om den registrerede har pligt til at give personoplysningerne og de eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger
 1. f) forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.
 1. Hvis den dataansvarlige agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet formål end det, hvortil de er indsamlet, giver den dataansvarlige forud for denne viderebehandling den registrerede oplysninger om dette andet formål og andre relevante yderligere oplysninger, jf. stk. 2.
 2. Stk. 1, 2 og 3 finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne.

Artikel 14

Oplysningspligt, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede

 1. Hvis personoplysningerne ikke er indsamlet hos den registrerede, giver den dataansvarlige den registrerede følgende oplysninger:a) identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle repræsentantb) kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiverc) formålene med den behandling, som personoplysningerne skal bruges til, samt retsgrundlaget for behandlingend) de berørte kategorier af personoplysningere) eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne
 1. f) hvor det er relevant, at den dataansvarlige agter at overføre personoplysninger til en modtager i et tredjeland eller en international organisation, og om hvorvidt Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller i tilfælde af overførsler i henhold til artikel 46 eller 47 eller artikel 49, stk. 1, andet afsnit, litra h), henvisning til de fornødne eller passende garantier, og hvordan der kan fås en kopi heraf, eller hvor de er blevet gjort tilgængelige.
 1. Ud over de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, giver den dataansvarlige den registrerede følgende oplysninger, der er nødvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling for så vidt angår den registrerede:a) det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge dette tidsrumb) de legitime interesser, som forfølges af den dataansvarlige eller en tredjemand, hvis behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f)c) retten til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede og til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitetd) når behandling er baseret på artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), retten til at trække samtykke tilbage på ethvert tidspunkt, uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækning herafe) retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 1. f) hvilken kilde personoplysningerne hidrører fra, og eventuelt hvorvidt de stammer fra offentligt tilgængelige kilder
 2. g) forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og i disse tilfælde som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.
 1. Den dataansvarlige giver de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2:a) inden for en rimelig frist efter indsamlingen af personoplysningerne, men senest inden for en måned under hensyn til de specifikke forhold, som personoplysningerne er behandlet under,b) hvis personoplysningerne skal bruges til at kommunikere med den registrerede, senest på tidspunktet for den første kommunikation med den registrerede, ellerc) hvis personoplysningerne er bestemt til videregivelse til en anden modtager, senest når personoplysningerne videregives første gang.
 2. Hvis den dataansvarlige agter at viderebehandle personoplysningerne til et andet formål end det, hvortil de er indsamlet, giver den dataansvarlige forud for denne viderebehandling den registrerede oplysninger om dette andet formål samt andre relevante yderligere oplysninger, jf. stk. 2.
 3. Stk. 1-4 finder ikke anvendelse, hvis og i det omfang:a) den registrerede allerede er bekendt med oplysningerneb) meddelelse af sådanne oplysninger viser sig umulig eller vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats, navnlig i forbindelse med behandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål underlagt de betingelser og garantier, der er omhandlet i artikel 89, stk. 1, eller i det omfang den forpligtelse, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad vil hindre opfyldelse af formålene med denne behandling. I sådanne tilfælde træffer den dataansvarlige passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, herunder ved at gøre oplysningerne offentligt tilgængeligec) indsamling eller videregivelse udtrykkelig er fastsat i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes legitime interesser, ellerd)  personoplysningerne skal forblive fortrolige som følge af tavshedspligt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, herunder lovbestemt tavshedspligt.